Medarbetare

JennyJenny
Jenny
Karin1Karin1
Karin
EwaEwa
Ewa
KickiKicki
Kicki

Jenny Fransson

Redovisningskonsult

Delägare

​​​​​​​018-640564
Karin Smedlund

Auktoriserad
redovisningskonsult


Ewa Holmquist

Auktoriserad
redovisningskonsult

Delägare

Kicki Åhlander

Redovisningskonsult


018-640563


Den lilla redovisningsbyrån med det stora engagemanget